Centrum Medyczne Olmed, szanując Państwa prawo do prywatności a jednocześnie przestrzegając przepisów prawa, w szczególności mając na uwadze przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej : „RODO”, oraz gwarantując Państwu realizację prawa w zakresie udostępniania informacji i ochrony danych osobowych zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane były bezpieczne, a prywatność chroniona.

Dla zapewnienia realizacji Państwa praw, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności, która odpowie na Państwa pytania dotyczące zasad gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych w Centrum Medycznym Olmed.

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Medyczne Olmed Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą przy ul. Jagienki 32, 92-439 Łódź, który jako podmiot leczniczy przetwarza dane w celu zapewnienia opieki zdrowotnej i zarządzania usługami opieki zdrowotnej. Dane kontaktowe: telefon +48 501 867 362, mail iod@olmed.net.pl

 1. Jakie dane będą gromadzone i przetwarzane?

Pani/Pana dane, które będą zbierane i przetwarzane są niezbędne dla realizacji celów o których mowa poniżej i mogą być to następujące dane, m.in. imię, nazwisko, PESEL, nr i seria dowodu osobistego, dane kontaktowe, a także dane o stanie zdrowia. Dane te będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów o których mowa poniżej.

 1. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora opieki i usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, a także świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do prowadzonego przez Administratora systemu on-line, dane będą przetwarzane w celach poniżej wymienionych w oparciu o poniższe podstawy prawne:

a) w zakresie ustalenia tożsamości osoby przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318), zwanej dalej jako „Ustawa” oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069), zwanego dalej jako „Rozporządzenie”,

b) w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia,

c) w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli osoby jako realizacji praw pacjenta – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia,

d) w zakresie zapewnienia kontaktu z osobą w celu informowania jej o zarezerwowanych wizytach lekarskich, potwierdzeniu tych wizyt lub ich odwołaniu lub innych sprawach związanych
z realizowanymi świadczeniami zdrowotnymi, ich wynikami lub zarezerwowanymi terminami wizyt – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO,

e) w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f  RODO,

f) w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089);

g) w zakresie zabezpieczenia społecznego- art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

h) w zakresie realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (w szczególności prowadzenie konta on-line)- art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO;

i) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego rejestrującego wizerunek na terenie Centrum Medycznego Olmed- art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 1. Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych mogą być następujące podmioty:

a) podmioty lecznicze współpracujące z administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, w tym również zleceniobiorcy i osoby świadczące na rzecz administratora usługi medyczne i lecznicze,

b) dostawcy usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie przedsiębiorstwem administratora (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, płatniczych, dostawcy sprzętu diagnostycznego, firmy kurierskie i pocztowe,),

c) dostawcy usług prawnych, doradczych, audytorskich, księgowych oraz wspierających administratora w dochodzeniu należnych roszczeń;

d) podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta;

e) podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej z Administratorem;

f) pracownicy i inne osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, które zostały przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych albo zawarły umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych;

g) organy władzy i administracji publicznej w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, albo na żądanie tych organów;

 1. Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do Państwa trzeciego albo organizacji międzynarodowej?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 1. Przez jaki okres Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami, tj.:

a) w przypadku przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie dokumentacji medycznej 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

– 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

– 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

b) przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej określony przepisami prawa,

c) przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą);

d) przez okres przechowywania zarejestrowanej wizji (przez okres 31 dni);

 1. Jakie przysługują Państwu prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Aby skorzystać z wymienionych praw, należy zwrócić się do Administratora Danych Osobowych na piśmie, telefonicznie albo mailowo na dane kontaktowe podane powyżej;

 1. Czy zgodę można cofnąć?

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

 1. Czy można złożyć skargę?

Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;

 1. Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych może wynikać z przepisów prawa;

 1. W jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane?

Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.