Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach UE lub EFTA.

Na EKUZ znajdują się następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • PESEL,
 • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała kartę,
 • numer identyfikacyjny karty,
 • data ważności karty.

Prawo do karty EKUZ

Prawo do Karty EKUZ mają:

 • osoby ubezpieczone w NFZ,
 • nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży i połogu, posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkałe na terenie RP,
 • osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, zamieszkałe na terytorium RP,
 • osoby objęte decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy.

Karta EKUZ wydawana jest osobom wyjeżdżającym do innego państwa członkowskiego:

 • w celach turystycznych,
 • w związku z podróżą służbową,
 • w celu podjęcia studiów,
 • pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.

Jak otrzymać kartę EKUZ

EKUZ otrzymuje się po złożeniu wniosku, wraz z dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne, w wojewódzkim oddziale NFZ.

EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowski w zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie. Karta uprawnia do świadczeń tylko w tych placówkach, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakresie. EKUZ nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest planowane leczenie.

Ważność karty EKUZ

Ważność karty EKUZ:

do 5 lat

 • Osoby pobierające świadczenia emerytalne.
 • Osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia).
 • Osoby nieubezpieczone, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia).
 • Dzieci / uczniowie, posiadający własny tytuł do ubezpieczenia w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia).
 • Osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

do 3 lat

 • Osoby zatrudnione.
 • Osoby prowadzące pozarolniczą oraz rolniczą działalność gospodarczą.
 • Osoby pobierające zasiłek/ świadczenia przedemerytalne.

do 18 miesięcy
osoby ubezpieczone, tj.:

 • Pobierające rentę.
 • Zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia.
 • Dzieci/uczniowie, posiadający własny tytuł do ubezpieczenia w wieku powyżej 18 roku życia.
 • Sudenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię.

do 6 miesięcy
Osoby nieubezpieczone uprawnione na podstawie przepisów krajowych, tj.:

 • Nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia).
 • Nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w  okresie ciąży i porodu.
 • Nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu.

do 2 miesięcy

 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy.
 • Niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.

do 90 dni

 • Osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).

do 42 dni

 • Nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu.
 • Nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu.

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia