Od 1 stycznia 2013 roku, osoba ubezpieczona w NFZ może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w następujący sposób:

 1. Na podstawie numeru PESEL za okazaniem dokumentu tożsamości: np. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, legitymacji uczniowskiej — w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 r.ż.
 2. Okazując jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, np. legitymację ubezpieczeniową, dolny odcinek druku RMUA lub zaświadczenie od pracodawcy. Wykaz wszystkich dokumentów oraz okresy ich ważności znajdziesz tu: http://www.nfz-szczecin.pl/dowody_ubezpieczenia.htm.
 3. Składając pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń.

EWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ.W placówkach, które korzystają z systemu eWUŚ, aby potwierdzić prawo do bezpłatnego leczenia wystarczy, że będziesz miał przy sobie dokument na podstawie którego zostanie zweryfikowany twój nr PESEL.

Twój numer PESEL to klucz do weryfikacji Twoich uprawnień – to dzięki niemu lekarz będzie mógł sprawdzić elektronicznie w systemie NFZ, czy masz aktualne prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, czy będzie mógł wypisać Ci bez obaw refundowaną receptę lub skierować na badania.

Podaj swój numer PESEL w rejestracji, a w ciągu kilku chwil Ty i Twój lekarz będziecie mieli pewność, że NFZ sfinansuje Twoje leczenie.

Ważne!
Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 3‑go miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego PESEL, przychodząc z nim do lekarza, powinieneś podać w rejestracji swój PESEL.

Czerwone światło – czy mogę leczyć się bezpłatnie?

Jeżeli w rejestracji otrzymamy informację, że system e‑WUŚ nie potwierdza naszego prawa do bezpłatnych świadczeń, nie oznacza to, że nie możemy skorzystać z zaplanowanej wizyty czy leczenia!

Jeśli pacjent jest przekonany, że ma prawo do świadczeń, może je potwierdzić za pomocą dokumentów, które okazywał do tej pory lub złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń, które musi zawierać:

 • imię i nazwisko pacjenta,
 • adres zamieszkania,
 • podstawa prawna do świadczeń  np. emerytura, umowa o pracę,
 • numer PESEL,
 • dokument potwierdzający tożsamość.

W takiej sytuacji warto jednak sprawdzić informację o naszych (i zgłoszonych przez nas osób, np. dziecka, małżonka, wnuka) uprawnieniach do bezpłatnego leczenia u swojego pracodawcy, w ZUS-ie, KRUS-ie, urzędzie pracy, u zleceniodawcy. 

eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń – gdzie to wyjaśnić?

Informacje o osobie ubezpieczonej mogły nie zostać przekazane przez inne instytucje do bazy NFZ albo osoba ubezpieczona nie zgłosiła członków swojej rodziny do ubezpieczenia.
W takiej sytuacji warto sprawdzić nasze (i zgłoszonych przez nas osób, np. dziecka, małżonka, wnuka) prawo do bezpłatnego leczenia.

Gdzie to wyjaśnić? U płatnika składek:

 • pracownik – u pracodawcy
 • zleceniobiorca (osoba zatrudniona na umowę-zlecenie) – u zleceniodawcy
 • emeryt i rencista – w ZUS lub KRUS
 • osoba, która pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne — w ZUS
 • osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjny lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
 • przedsiębiorca – w ZUS
 • rolnik wraz z domownikami – w KRUS
 • osoby ubezpieczające się dobrowolnie — w NFZ

Studencie, nie oblej egzaminu z eWUŚ!

Jeżeli studiujesz, żeby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia.

Kto może zgłosić Cię do ubezpieczenia?

 • Twoi rodzice lub opiekunowie prawni — jako członka rodziny
 • szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie — pod warunkiem, że uczysz się na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złożysz oświadczenie, że nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Twoi rodzice bądź opiekunowie mogą zgłosić Cię jako członka rodziny do 26 roku życia. Jeżeli ukończyłeś już 26 lat i nie jesteś objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, do ubezpieczenia może zgłosić Cię Twoja uczelnia.

Ważne!

Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie pracowałeś podczas nauki, na przykład w czasie wakacji w ramach umowy o pracę, zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia. W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych, musisz zostać ponownie do niego zgłoszony.

Twoje prawo do świadczeń wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Cię do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą Cię u nowego pracodawcy. Przypomnij im wtedy, żeby uczynili to ponownie. Mogą zgłosić Cię oboje jednocześnie. Unikniesz wtedy problemów, gdy np. jeden z rodziców straci uprawnienia.

Jeżeli ukończyłeś studia albo zostałeś skreślony z listy studentów, a jeszcze nie pracujesz i nie zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, nie martw się!

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ masz jeszcze przez 4 miesiące.

Uwaga!

Jeśli żaden z Twoich rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą Cię także zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.